నాభీ-హృత్-కంఠ-రసా-నాసాదుల యందు శోభిల్లు సప్తస్వర -     మనసూ స్వాధీనమైన ఘనునికి మరిమంత్ర తంత్రము లేల -     సంగీత జ్ఞ్యానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.     कला क्या है ? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है. - रबिन्द्रनाथ टैगोर ||     आत्मा का संगीत ब्रह्माण्ड द्वारा सुना जा सकता है||संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है. – रबिन्द्रनाथ टैगोर ||     నాదోపాసన చే శంకర, నారాయణ విదులు వెలసిరి ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.     ప్రాణా ఆనాలా సమ్యోగము వలన ప్రణవ నాదమే సప్తస్వరములై బరగే - త్యాగరాజస్వామి.     “Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.” ― Ludwig van Beethoven     “Music is my religion.” ― Jimi Hendrix     Sa Shadja (षड्ज) six-born peacock mūlādhāra मूलाधार (base of spine) Ganapati     Re Rishabha (ऋषभ) bull Bull svādhiṣṭhāna स्वाधिष्ठान (genitals) Agn     Ga Gandhara (गान्धार) sky goat maṇipūra मणिपूर (solar plexus and navel) Rudra (Shiva)     Ma Madhyama (मध्यम) middle dove/heron anāhata अनाहत (heart) Vishnu     Pa Panchama (पञ्चम) fifth cuckoo/nightingale viśuddha विशुद्ध (throat) Naarada     Dha Dhaivata (धैवत) earth Horse ājñā आज्ञा (third eye) Sadasiva )     Ni Nishadam (निषाद) hunter elephant sahasrāra सहस्रार (crown of the head) Surya (Sun)     vīṇāvādana tattvajñaḥ śrutijātiviśāradaḥ tālajñaścāprayāsena mokṣamārgaṃ niyacchati     కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము.     All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin.     किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है.     సమాచారం కాదు జ్ఞానం, వివేకం కాదు నిజం, నిజం కాదు సౌందర్యం సంగీతం మాత్రమే నిజం.     Learning to trust is one of life’s most difficult tasks.     ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది.     “ Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy ”- Ludwig van Beethoven     कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है कलाकृति को नहीं.     "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది."     “The only escape from the miseries of life are music. and Music is the universal language of mankind.”     సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష.     भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है।     Love music, drink music, eat music think in music enjoy the music it is a great magic- Parthasarathy     సంగీతం ఆత్మయొక్క బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది.     Music washes away from the soul the dust of everyday life.     నా అన్న మనుషులు ఎవరూ నాతో లేక పోయినా సంగీతం నా అంతరాత్మ గా నిలిచింది.     “ The music is not in the notes, but in the silence between.” - Wolfgang Amadeus Mozart     "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं."     “Music can change the world because it can change people.”     Sound of music is physics, feel or expressive way of music is chemistry, laya or tala is maths, Breadth control, posture is meditation, singing lyric is literature.     Music is the universal language of all living and non-living beings - Dr. N Ch Pardhasaradhi