నాభీ-హృత్-కంఠ-రసా-నాసాదుల యందు శోభిల్లు సప్తస్వర - **     మనసూ స్వాధీనమైన ఘనునికి మరిమంత్ర తంత్రము లేల - **     సంగీత జ్ఞ్యానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి. **     कला क्या है ? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है. - रबिन्द्रनाथ टैगोर || **     आत्मा का संगीत ब्रह्माण्ड द्वारा सुना जा सकता है||संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है. – रबिन्द्रनाथ टैगोर || **     నాదోపాసన చే శంకర, నారాయణ విదులు వెలసిరి ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి. **     ప్రాణా ఆనాలా సమ్యోగము వలన ప్రణవ నాదమే సప్తస్వరములై బరగే - త్యాగరాజస్వామి. **     “Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.” ― Ludwig van Beethoven **     “Music is my religion.” ― Jimi Hendrix **     Sa Shadja (षड्ज) six-born peacock mūlādhāra मूलाधार (base of spine) Ganapati **     Re Rishabha (ऋषभ) bull Bull svādhiṣṭhāna स्वाधिष्ठान (genitals) Agn **     Ga Gandhara (गान्धार) sky goat maṇipūra मणिपूर (solar plexus and navel) Rudra (Shiva) **     Ma Madhyama (मध्यम) middle dove/heron anāhata अनाहत (heart) Vishnu **     Pa Panchama (पञ्चम) fifth cuckoo/nightingale viśuddha विशुद्ध (throat) Naarada **     Dha Dhaivata (धैवत) earth Horse ājñā आज्ञा (third eye) Sadasiva ) **     Ni Nishadam (निषाद) hunter elephant sahasrāra सहस्रार (crown of the head) Surya (Sun) **     vīṇāvādana tattvajñaḥ śrutijātiviśāradaḥ tālajñaścāprayāsena mokṣamārgaṃ niyacchati **     కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము. **     All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin. **     किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है. **     సమాచారం కాదు జ్ఞానం, వివేకం కాదు నిజం, నిజం కాదు సౌందర్యం సంగీతం మాత్రమే నిజం. **     Learning to trust is one of life’s most difficult tasks. **     ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది. **     “ Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy ”- Ludwig van Beethoven **     कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है कलाकृति को नहीं. **     "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది." **     “The only escape from the miseries of life are music. and Music is the universal language of mankind.” **     సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష. **     भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। **     Love music, drink music, eat music think in music enjoy the music it is a great magic- Parthasarathy **     సంగీతం ఆత్మయొక్క బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది. **     Music washes away from the soul the dust of everyday life. **     నా అన్న మనుషులు ఎవరూ నాతో లేక పోయినా సంగీతం నా అంతరాత్మ గా నిలిచింది. **     “ The music is not in the notes, but in the silence between.” - Wolfgang Amadeus Mozart **     "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं." **     “Music can change the world because it can change people.” **     Sound of music is physics, feel or expressive way of music is chemistry, laya or tala is maths, Breadth control, posture is meditation, singing lyric is literature. **